TRYGG HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. Läs mer om vår uppdaterade dataskyddspolicy. 
Information om behandling av personuppgifter
Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Honda Malmö/Autostudio AB, org.nr. 556922-4677 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Agnesfridsvägen 185 D, 213 75 Malmö, e-postadress: autostudio@hondamalmo.se och telefonnummer: 040 651 30 70. Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I detta dokument får du information om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar alla personuppgifter som samlas in om dig av oss när du eller det företag du representerar gör ett köp, lämnar in ett fordon för service eller reparation, när vi köper ett fordon av dig eller när du ingår ett avtal om förvaring av däck, s.k. däckhotell, på plats hos oss.
Personuppgifter som vi behandlar om dig
 De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.
Personuppgifter som du har lämnat till oss:
När du som kund ingår ett avtal med oss kommer du att lämna viss information om dig. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, ditt personnummer, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, dina kontakt- och adressuppgifter och ditt kortnummer. Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter om dig som du lämnar till oss i egenskap av kund.
Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:
När du lämnar in ett fordon till oss för service eller reparation kan vi komma att samla in registreringsnummer samt information som finns lagrad i fordonets dator. Det är information som främst är av teknisk karaktär såsom t.ex. felkoder och servicehistorik som hänför sig till ditt fordon. Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive eventuella produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
När du ingår ett avtal om köp av ett fordon eller service med oss kan vi även komma att samla in information om ditt köp, din service eller reparation, betalning samt information om fordonets chassinummer, eller s.k. VIN-nummer.
Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter som vi får tillgång till genom sökningar i Transportstyrelsens vägtrafikregister, främst kontaktuppgifter och registreringsnummer.
De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad som ägare för eller som representant för ett företag behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:
 

 • Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp, lämnar in ett fordon för service eller reparation, om vi köper ett fordon av dig eller ingår ett avtal om däckhotell behandlar vi ditt namn, registreringsnumret eller annat identifikationsnummer på fordonet, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, dina kontakt- och adressuppgifter och ditt kortnummer i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t.ex. för att skicka påminnelser om service. Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan behöva behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.

 

 • Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn samt dina kontakt- och adressuppgifter i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.

 

 • För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar behandlar vi dina kontaktuppgifter, registreringsnumret eller annat identifikationsnummer på fordonet, uppgifter om ditt köp samt genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive information om eventuella fordon, delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

 • För att kunna fastställa din identitet och begära kreditprövningar när en sådan krävs enligt avtalet behandlar vi uppgifter om ditt namn och ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.

 

 • Om du provkör ett fordon behandlar vi dina kontaktuppgifter samt uppgifter om provkörningen så att vi i enlighet med vårt avtal med dig ska kunna ta ut eventuella avgifter eller andra kostnader som uppstod under den tid som du disponerade fordonet. Vi behandlar även körkortsuppgifter samt ditt personnummer i syfte att säkerställa din identitet, kontrollera körkortet mot vägtrafikregistret och för att veta vem som har lånat fordonet samt säkerställa att du har körkort. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering vid utlåning av våra fordon.

Om uppgifterna som anges ovan inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina uppgifter med stöd av intresseavvägning:
 
 

 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev, påminnelser om service och kundundersökningar via post, e-post eller sms. Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund i marknadsföringssyfte.

 

 • Om någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service behandlar vi ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon och dina kontakt- och adressuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal om reparation eller service i förhållande till den som lämnat in ditt fordon. Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan även behöva behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna konstatera och åtgärda fel på fordonet. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden och genomföra aktuell service eller reparation på ditt fordon.

 

 • Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter samt uppgifter om fordonet i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden i förhållanden till vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson och för att följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.

 

 • Vi behandlar fordonsdata som hänför sig till ditt fordon, t.ex. information om servicehändelser, skadehistorik och mätarställning, för att kunna erbjuda framtida ägare av fordon information om service- och underhållsarbeten som har genomförts på fordonet. Vi behandlar dessa uppgifter för vårt berättigade intresse av att kunna visa att vi uppfyller krav från respektive fordonstillverkare, av säkerhetsskäl samt för att underlätta för ägarna av fordonet vid service.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:
 

 • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring såsom t.ex. nyhetsbrev eller påminnelser om service via e-post eller sms från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

 

 • Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick. Våra IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att dessa ska fullgöra sina åtaganden i relation till oss.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
 

 • För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag.

 

 • Vid köp av ett fordon kan vi komma att registrera din information i Transportstyrelsens vägtrafikregister i syfte att kunna genomföra ägarbytet.

 

 • Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och viss information om ditt fordon till fordonstillverkaren eller generalagenten för bilmärket du köpt. Exakt vilka personuppgifter som fordonstillverkaren eller generalagenten behandlar om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig har fordonstillverkaren eller generalagenten ett eget ansvar att informera dig om.

 

 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Utöver vad som anges ovan kan våra samarbetspartners, t.ex. leasingföretag, finansbolag, fordonstillverkare, generalagenter samt försäkringsbolag samla in dina personuppgifter direkt från dig för egen räkning. För sådana uppgifter är våra samarbetspartners personuppgiftsansvariga och har därför ett eget ansvar att informera dig om behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

 

 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.
 • Om du har lämnat in ditt fordon för reparation eller service sparar vi dina

kontaktuppgifter under två år från inlämnandet. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter under denna tid eftersom du som kund typiskt sätt förväntar dig information från oss som verkstad när det är dags att serva ditt fordon igen.

 • Om du har ingått avtal om köp av ett fordon av oss behandlar vi dina kontaktuppgifter under sju år från köpet. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter under denna period med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara. Vi tror att vår marknadsföring blir mer relevant för dig efter en tid när det är mer sannolikt att du kan komma att vilja köpa ett nytt fordon igen. Vi kan därför komma att lagra tina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig via post, e-post eller sms under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

 

 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, uppgifter om ditt köp, genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts samt vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats under tre år från den dag köpet gjordes eller reparationen eller servicen utfördes. Personuppgifterna sparas under tre år med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara och vi, för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation på fordonet, reparationer eller service, kommer behöva se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

 • Vi kan komma att spara fordonsdata som hänför sig till ditt fordon, t.ex. information om servicehändelser, under den tid som fordonet är i drift. Denna information sparas endast tillsammans med fordonets registreringsnummer och inte tillsammans med dina kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas under den tid som fordonet är i drift för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda framtida ägare av fordonet information om service- och underhållsarbeten som har genomförts på fordonet samt för att kunna följa fordonets historik.

 

 • Om du särskilt har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dina kontaktuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter
 
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
 
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

______________________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av
Honda Malmö/Autostudio AB den 2018-05-15.

WOW! Vilken fantastisk kväll!

Vi på Honda Malmö vill tacka ödmjukast till våra samtliga trogna kunder och samarbetspartner för en fantastisk och oförglömlig invigningskväll.
Responsen vi har fått tyder på att kvällen blev en väldigt lyckad sådan. Efter många dagars förberedelse och en grym insats av hela vårt team så är vi oerhört nöjda med resultatet. Tack vare er, våra fantastiska kunder så har vi kunnat göra detta möjligt.

Åter igen STORT TACK! Nu vet ni var vi befinner oss, ni är alla alltid varmt välkomna!


 

 

 

VAD VÄNTAR BAKOM HÖRNET?

Spännande nya uppdateringar. Några fina små överraskningar. Och en hel del wow-känsla. Det är lätt att bli entusiastisk och frestad när man ser de nya bilarna som Honda lanserar. (Vi hoppas att det är OK med dig att vänta lite med provkörningen.)

EN HELT NY UPPLEVELSE

Spännande körning kombinerad med äkta effektivitet.

Den helt nya CR-V blandar en distinkt närvaro på utsidan med högsta kvalitet på insidan. Detta fordon är byggt kring en ny 1,5-liters VTEC TURBO, med ett tillval för 7 säten eller en 2.0 HYBRID iMMD-typ och fortsätter därmed vara världens mest populära SUV som är redo för vilken utmatning som helst.

 
 
Främre trekvartsvy vänd mot Honda CR-V med närbild på bakljus och CR-V-logotyp.

FÖRARENS DIESEL

Sportigt utseende med bränsleeffektiva prestanda.

Nya 5-dörrars Civic kommer snart att finnas med en kraftfull och förfinad 120PS 1.6 i-DTEC-motor. Den här bilen ger dig den perfekta balansen mellan sportiga prestanda och körglädje tillsammans med enastående bränsleekonomi och låga utsläpp.

 
 

EN TYDLIG FRAMTIDS- VISION

Två tredjedelar av de bilar som säljs i Europa 2025 kommer att ha elektriska drivlinor.

Vi har åtagit oss att tillverka bränslecellsbilar och med hjälp av Hondas globala forsknings- och utvecklingsteam kommer Europakunderna snart att få tillgång till ett stort utbud av hybriddrivna och elektriskt drivna bilar.

 
 
Bild framifrån på tre fjärdedelar Honda Clarity Fuel Cell med Hondalogga.

REN KLASS

Nya Silver Line.

Det är en sportig och snygg ny modell i Honda Civic-sortimentet med detaljer som skiljer dig från mängden. Denna eleganta bil gör ett fantastiskt intryck med sina lyxiga silverdetaljer och kommer inte lämna någon oberörd.

 
 
Främre trekvartsvy mot Honda Silver Line med Honda Civic-logotypen

Honda visar CR-V Hybrid Prototyp vid motormässan i Frankfurt

• Hybrid-teknologi från Honda kommer för första gången att finnas tillgänglig i en SUV-modell i Europa
• Hybridprototypen behåller den bekanta silhuetten av världens mest sålda SUV, under förhandsvisningen av den europeiska versionen av alldeles nya CR-V
• Intelligent Multi Mode Drive (i-MMD) hybridsystem innefattar en 2.0 liters i-VTEC bensinmotor och två el-motorer för en sömlös känsla av kraft och vridmoment
• Hybridsystemet är en del av en två-alternativsdrivlina tillsammans med en 1,5 liters VTEC TURBO bensinmotor
Honda kommer att visa sin CR-V Hybrid Prototype vid motormässan i Frankfurt. Hybridprototypen är Hondas första eldrivna SUV någonsin att bli tillgänglig i Europa. CR-V Hybrid Prototype har fått en omgjord styling som ger en skymt av den kommande europeiska specifikationen för CR-V-modellserien.
CR-V Hybrid Prototype är den första från den helt nya CR-V-serien som visas på en motormässa i Europa. Den behåller den bekanta silhuetten, den som tillhör världens mest sålda SUV, med får nu en ny evolutionär design som är både sofistikerad och sportig. Bredare, högre och längre än den tidigare versionen – den nya CR-V:ns Hybrid Prototype har en fräsch exteriör styling, med en bredare ställning genom bredare och muskulösare hjulbågar.
Den nya SUV:en når en balans av elegans och atletism genom tunnare A-stolpar som ökar bilens axelvolym, men också en större hjul- och däckkombination. Skarpare konturer är tydliga på motorhuven och den bakre fjärdedelen, och nosen införlivar Hondafamiljens senaste “ansikte” med dess egna strålkastargrafik.
Två-motor i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive)-systemet i CR-V Hybrid Prototype har en elektrisk framdrivningsmotor, en 2.0-liters i-VTEC fyrcylindrig Atkinson-cykel bensinmotor för generering av el-energi och framdrivning samt en separat elektrisk generator-motor. Hybridsystemet kräver inte en konventionell växellåda, utan är istället utrustat med utväxling som bygger på ett fast förhållande som skapar en direktkontakt mellan de rörliga komponenterna vilket gör det möjligt för en smidig överföring av vridmomentet inom systemet.
i-MMD-systemet avgör hur bränslet och elenergin skall användas på det mest effektiva sättet, vilket innebär att föraren inte behöver justera mellan de tre körlägena; EV Drive, Hybrid Drive och Engine Drive.
I EV Drive, får framdrivningsmotorn sin kraft enbart från batterierna, vilket ger en körning med noll-utsläpp. I Hybrid Drive, ger bensinmotorn kraft till den elektriska generatormotorn, som i sin tur ger kraft åt den elektriska framdrivningsmotorn. I det här läget leds överskottsenergin från bensinmotorn tillbaka via generatormotorn för uppladdning av batterierna. I Engine Drive, drivs hjulen direkt av bensinmotorn med en “on-demand” toppeffekt-boost som blir tillgänglig från den elektriska framdrivningsmotorn.
I de flesta statskörningssituationer växlar bilen mellan Hybrid Drive och EV Drive för att ge optimal effektivitet. Engine Drive kopplas in vid behov för snabb acceleration och för effektiv motorvägskörning.
2018-års CR-V kommer också att utrustas med Hondas 1.5 liters VTEC TURBO bensinmotor, där man kan välja mellan en 6-växlad manuell låda eller den kontinuerligt variabla “CVT”-växellådan. Den helt nya CR-V kommer inte att finnas med diesel-drivlina på den europeiska marknaden.
Mer information om den helt nya CR-V för Europa kommer att finnas tillgängligt när produktionsspecifikationsbilen avtäcks tidigt nästa år. Den nya SUV:en kommer att få en officiell lansering på den europeiska marknaden under 2018.

Honda to unveil CR-V Hybrid Prototype at Frankfurt Motor Show

Välkomna till Honda Malmö. Vi är auktoriserad och exklusiv Honda-återförsäljare som grundades våren 2013 av Frederick Enaholo och Anders Sonesson. Med många år inom bilbranschen och över 12000 sålda bilar har vi fått en enorm erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att få nöjda kunder. Här får du en fantastisk kundupplevelse  i vår fullserviceanläggning med utställningyta, tillbehörsbutik, service och reparation.
Vi strävar efter att skapa en känsla hos våra kunder, en positiv känsla vid varje bilköp. Det ska vara tryggt, enkelt och smidigt att handla hos oss. Med ordning och reda i vår lilla studio, vår Autostudio som vi egentligen heter, försöker vi skapa en positiv upplevelse varje gång.
Vi har allt under ett och samma tak. Allt från serviceverkstad, däckförvaring, rekonditionering, hyrbilar, ja allt som behövs för att erbjuda dig som  kund en fantastisk service.
Förutom helt nya Honda-bilar satsar vi även på kvalitetstestade  begagnade bilar där vi erbjuder upp till 2 års trygghetsgaranti.
Vi blir bara kunnigare med åren, våra produkter blir bara bättre och mer fantastiska och förhoppningsvis blir våra kunder ännu mer nöjda!
Vi är väl medvetna att du som kund har höga krav och förväntningar på oss, därför är vår utmaning och strävan att överträffa dina förväntningar och på så sätt göra dig supernöjd.
Vi välkomnar gamla som nya kunder till vår fina lokal på Agnesfridsvägen 185D i Malmö!

 
 

CIVIC 5D 2017

Pris från 183 900 kr

 

CIVIC SEDAN

Pris från 221 900 kr
Front three-quarter facing Honda Civic 4 door.
 

CIVIC TOURER

Pris från 201 900 kr
Civic Tourer
 

CIVIC TYPE R

Pris från 341 900 kr

 

HR-V

Pris från 194 900 kr
HR-V
 

CR-V

Pris från 233 900 kr
Accord Tourer 2013
 

JAZZ

Pris från 154 900 kr
Jazz 2015
 

NSX